Objavljen novi članak o razumljivosti informacija u Cochraneovim sažetcima (2018-01-22)

Objavljen novi članak o razumljivosti informacija u Cochraneovim sažetcima

S obzirom na to da laici imaju poteškoće u interpretaciji znanstvenih istraživanja, posljednja dva desetljeća istraživanja su usmjerena na pronalaženje različitih poboljšanja i intervencija koje bi pomogle razumijevanju informacija koje utječu na pacijentovo donošenje odluka. Središnju ulogu u navedenim istraživanjima ima Cochrane organizacija koja pokušava napraviti sažetke sustavnih pregleda razumljive općoj populaciji. U skladu s navedenim razvijeni su različiti oblici informacija: znanstveni sažetci, laički sažetci, tablice sa sažetim rezultatima istraživanja te jednostavni odgovori na ciljana klinička pitanja. Trenutni smjer prijenosa dokaza odnosi se na razvoj infografike - kombinacije laičkih sažetaka i slikovnih prikaza kliničkih postupaka i rezultata istraživanja.

Cilj provedenog istraživanja bio je usporediti razumljivost infografike u odnosu na laičke i znanstvene sažetke te provjeriti postoje li razlike u preferenciji različitih formata.

Proveli smo tri randomizirana istraživanja sa studentima, pacijentima i liječnicima. Sudionici su podijeljeni u grupe u kojima je svakoj prezentirana samo jedna vrsta sažetka. Ispitivali smo koliko će sudionika razumjeti informacije prezentirane u sažetku, koliko im se određena vrsta sažetka sviđa i koliko je lako pronaći traženu informaciju prilikom čitanja određene vrste sažetka.

Rezultati su pokazali kako su sudionici najmanje razumjeli podatke prezentirane u znanstvenom sažetku te su taj format ocijenili najmanje poželjnim. Sudionici su podjednako razumjeli informacije prezentirane u laičkim sažetcima i infografici, ali su infografiku ocijenili zanimljivijom za čitanje te lakšom za pronalaženje traženih informacija.

Navedeni rezultati pokazuju kako i u sredinama koje nemaju dovoljno sredstava za razvoj infografičkih prikaza znanstvenih informacija, laički sažetci mogu biti jednako korisni u prijenosu informacija općoj populaciji. Ipak, važan korak u tom procesu je popularizacija znanstvenih dokaza općoj javnosti kako bi postali svjesni dostupnih informacija koje im mogu pomoći u donošenju odluka.

Članak je objavljen u Journal of Clinical Epidemiology s otvorenim pristupom za čitanje.

Novčanu potporu za istraživanje dala je Hrvatska zaklada za znanost - Projekt Hrvatske zaklade za znanost: Profesionalizam u zdravstu (ProHealth).

Ivan Buljan

HRZZ